Teknik Terimler

Bilgisayar Terimleri

 • AGP : Accelerated Graphics Port (Hızlandırılmış Grafik Bağlantı Noktası)
 • APFS : Apple File System (Apple Dosya Sistemi)
 • BIOS : Basic Input Output System (Temel Giriş Çıkış Sistemi)
 • CLI : Command Line Interface
 • CPU : Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi)
 • DDR : Double Data Rate (Çift Veri Hızı)
 • DOS : Disk Operating System (Disk İşletim Sistemi)
 • FAT : File Allocation Table (Dosya Ayırma Tablosu)
 • GPU : Graphics Processing Unit (Grafik İşlem Birimi)
 • GUI : Graphical User Interface (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
 • HDD : Hard Drive Disk (Sabit Sürücü Diski)
 • NTFS : New Technology File System (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi)
 • OS : Operating System (İşletim Sistemi)
 • PATA : Parallel Advanced Technology Attachment (Paralel Gelişmiş Teknoloji Eklentisi)
 • PCI : Peripheral Component Interconnect (Çevre Birimi Ara Bağlantısı)
 • PDF : Portable Document Format (Taşınabilir Belge Biçimi)
 • RAID : Reduntant Array Of Independent Disks
 • RAM : Random Access Memory (Rastgele Erişimli Bellek)
 • SATA : Serial Advanced Technology Attachment (Seri Gelişmiş Teknoloji Eklentisi)
 • SoC : System On A Chip (Çip Üzerinde Sistem)
 • SSD : Solid State Drive (Katı Hal Sürücüsü)
 • USB : Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veriyolu)
 • XMP : Extreme Memory Profile

Yazılım

Yazılım Mimarisi Terimleri

 • MVC : Model View Controller
 • MVP : Model View Presenter
 • MVT : Model View Template
 • MVVM : Model View Viewmodel

Veritabanı

 • SQL : Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgu Dili)
 • DDL : Data Definition Language (Veri Tanımlama Dili)
 • DML : Data Manipulation Language (Veri İşleme Dili)
 • DCL : Data Control Language (Veri Kontrol Dili)
 • TCL : Transaction Control Language (İşlem Kontrol Dili)

Grafik Terimleri

 • DPI : Dots Per Inch
 • EPS : Encapsuled PostScript
 • EXIF : Exchangeable Image File
 • GIF : Graphics Interchange Format
 • IFF : Interchange File Format
 • JPEG : Joint Photographic Experts Group
 • OCR : Optical Character Recognition (Optik Karakter Tanıma)
 • PNG : Portable Network Graphics (Taşınabilir Ağ Grafiği)
 • RGB : Red Green Blue
 • SVG : Scalable Vector Graphics (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri)
 • TIFF : Tagged Image File Format

Video

 • FPS : Frame Per Second (Saniyedeki Kare Sayısı)

Ses

 • ADC : Analog-Digital Convertor (Analog Dijital Çevirici)
 • BPM : Beats Per Minute (Dakika Başına Düşen Vuruş Sayısı)

Siber Güvenlik

 • ATO : Account Takeover (Hesap Ele Geçirme)
 • OTP : One-Time Password (Tek Kullanımlık Şifre)

Ağ Terimleri

Protokoller

 • DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
 • FTP : File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü)
 • HTTP : Hyper Text Transfer Protocol (Üstün Metin Transfer Protokolü)
 • ICMP : Internal Control Message Protocol (Internet Kontrol Mesaj Protokolü)
 • IMAP : Internet Message Access Protocol (İnternet Mesaj Erişim Protokolü)
 • IP : Internet Protocol (İnternet Protokolü)
 • LDAP : Lightweight Directory Access Protocol (Basit İndeks Erişim Protokolü)
 • POP : Post Office Protocol (Postane Protokolü)
 • SFTP : Secure File Transfer Protocol (Güvenli Dosya Transfer Protokolü)
 • SMTP : Simple Mail Transfer Protocol (Basit Mail Aktarım Protokolü)
 • SNMP : Simple Network Management Protocol (Basit Ağ Yönetim Protokolü)
 • TCP : Transmission Control Protocol
 • UDP : User Datagram Protocol
 • VoIP : Voice Over Internet Protocol

Ağ Güvenliği

 • CAPTCHA : Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi)
 • CASB : Cloud Access Security Broker
 • NGFW : Next Generation Firewall (Yeni Nesil Güvenlik Duvarı)
 • SWG : Security Web Gateway
 • TLS : Transport Layer Security (Taşıma Katmanı Güvenliği)
 • VPN : Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ)

Web

 • JSON : Javascript Object Notation
 • URL : Uniform Resource Locator
 • XML : eXtensible Markup Language (Gelişletilebilir İşaretleme Dili)

Web Tasarım Terimleri